#1 16-05-2010 17:17:10

DangerD
Membre
Inscription : 16-05-2010
Messages : 1

È ãäå òóò áëÿ êàðòà Óêðàèíû? Ukrainian map

Where is it?...

Hors ligne

#2 02-07-2010 20:35:12

kep
Membre
Inscription : 02-07-2010
Messages : 1

Re : È ãäå òóò áëÿ êàðòà Óêðàèíû? Ukrainian map

Èíòåðåñóåò êàðòà óêðàèíû

Hors ligne

#3 27-02-2011 20:05:29

Alsi
Membre
Inscription : 27-02-2011
Messages : 1

Re : È ãäå òóò áëÿ êàðòà Óêðàèíû? Ukrainian map

Http://dl.clones-chinois.com/GPS/
âñå êàðòû
òîëüêî çàëîãèíåòñÿ íàäî

Hors ligne

#4 19-03-2011 15:55:01

DarkSpirit
Membre
Inscription : 19-03-2011
Messages : 1

Re : È ãäå òóò áëÿ êàðòà Óêðàèíû? Ukrainian map

Åñòü òàêîå äåëî, òîëüêî ññûëî÷êó íóæíî ïðàâèëüíî äàâàòü
www.dl.clones-chinois.com/GPS/
è ïðîâåðèòü ìîæíî - êàðòà Óêðàèíû íå êà÷àåòñÿ. Ïðè ñêà÷èâàíèè óêàçûâàåòñÿ ðàçìåð 20 áàéò è âñå... ôàéëà íåò âîîáùå

Dernière modification par DarkSpirit (19-03-2011 15:55:22)

Hors ligne

#5 15-08-2011 22:10:04

kratorua
Membre
Inscription : 27-03-2011
Messages : 4

Re : È ãäå òóò áëÿ êàðòà Óêðàèíû? Ukrainian map

Where is it?...

Hors ligne

#6 16-08-2011 07:54:10

eraser
Membre
Inscription : 25-12-2010
Messages : 1

Re : È ãäå òóò áëÿ êàðòà Óêðàèíû? Ukrainian map

Where map of Ukraine with *.SIG file? Or when will be it?
sad

Dernière modification par eraser (16-08-2011 07:58:25)

Hors ligne

Pied de page des forums